هاست دانلود

P0 CPanel dl 2GB • 2 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تمامی امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • دارد قابلیت ارتقا
 • آلمان محل سرور
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
P1 CPanel dl 3GB • 3 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تمامی امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • دارد قابلیت ارتقا
 • آلمان محل سرور
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
P2 CPanel dl 5GB • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تمامی امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • دارد قابلیت ارتقا
 • آلمان محل سرور
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
P3 CPanel dl 7GB • 7 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تمامی امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • دارد قابلیت ارتقا
 • آلمان محل سرور
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
P4 CPanel dl 10GB • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تمامی امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • دارد قابلیت ارتقا
 • آلمان محل سرور
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
P5 Cpanel dl 15GB • 15 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تمامی امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • دارد قابلیت ارتقا
 • آلمان محل سرور
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
P6 CPanel dl 25GB • 25 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تمامی امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • دارد قابلیت ارتقا
 • آلمان محل سرور
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
P7 CPanel dl 35GB • 35 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تمامی امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • دارد قابلیت ارتقا
 • آلمان محل سرور
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
P8 Cpanel dl 60G • 60 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تمامی امکانات
 • cPanel کنترل پنل
 • در صورت درخواست ديتابيس
 • دارد قابلیت ارتقا
 • آلمان محل سرور
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور